October,2017

Schedule
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
1
2
3

Jacob To
Azanette
4
5
6

Giselle
7
8

Antonio-2
9
10
11
12

David
13
14
15
16
17
18

Ginger
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Gloria
30

Steve
31

Melissa
Nov 1

Bobby-1
Nov 2
Nov 3
Nov 4

Jake
>